O projekcie unijnym realizowanym w przedszkolu

Od dnia 01.07.2020 realizujemy projekt mający na celu rozwinięcie ilości miejsc przedszkolnych oraz wzrost jakości prowadzonych działań edukacyjnych w naszym przedszkolu Tytuł projektu: Nowe miejsca przedszkolne w Ekologicznym Przedszkolu Fundacji Strachota we Wrocławiu, złożonego w naborze nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 w ramach Osi priorytetowej Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Podziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. Na cel projektu składa się szereg działań które przyczynią się do lepszego dostosowania usług świadczonych przez Ekologiczne Niepubliczne Przedszkole Fundacji STRACHOTA do współczesnych wymagań edukacyjnych. W ramach projektu zwiększymy ilość dotychczasowych miejsc przedszkolnych o kolejne 25 miejsc, rozszerzymy ofertę zajęć edukacyjnych i zajęć specjalistycznych o szereg zajęć dodatkowych tak by przez zabawę rozwijać dzieci, odkrywać ich talenty i zainteresowania a także by wspomóc dzieci z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwiększymy kwalifikacje naszej kadry. Doposażymy placówkę w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej, sprzęt do zajęć edukacyjnych i dydaktycznych. Wyposażymy nowo utworzony oddział oddziału. Przeprowadzimy prace dostosowawczo -adaptacyjne budynku aby lepiej spełniał wymagania techniczne zwiększonej ilości dzieci oraz wyposażymy w nowy sprzęt nasz plac zabaw !

Placówka ma na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci.

Wartość projektu wynosi 834 657,07 zł z czego dofinansowanie unijne 699 657,07 zł